Reklamační řád

  Postup při reklamaci:
  1.⁠ ⁠Vyplňte reklamační formulář a přibalte jej do balíku. Stáhnout jej můžete níže.
  2.⁠ ⁠Zboží zašlete prostřednictvím ZÁSILKOVNY, kdy při podání balíku na pobočce Zásilkovy stačí sdělit kód 98147903 a obsluha podacího místa sama vytiskne štítek a Vám předá potvrzení o převzetí zásilky.
  3.⁠ ⁠Informujte nás o reklamaci e-mailem.
   1. Tento Reklamační řád vydává společnost SILESIA MERCH s.r.o., se sídlem Dobrovského874/29, Ostrava 702 00, IČ: 19783922, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 93856 (dále jen "prodávající"), provozující internetový obchod www.extreme-hobby.cz, pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu zákazníka a prodávajícího v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

    

   1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamace zboží zakoupeného kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

    

   1. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

    

   1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
   1. Ustanovení uvedená v bodě 4. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

    

   1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Objednavatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

    

   1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna (vlastností) zboží, jejíž příčinou je zejména použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.

    

   1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

    

   1. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

    

   1. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

    

   1. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

    

   1. Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

    

   1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.

    

   1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním na adresu sídla provozovatele Dobrovského874/29, Ostrava 702 00, IČ: 19783922. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (emailem). Kupující je povinný neprodleně doručit reklamované zboží prodávajícímu. Reklamaci je možné uplatnit emailem na adrese eshop@extreme-hobby.cz.

   Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

         Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

         V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

    

   1. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

    

   1. Jako doklad o záruce vystavuje SILESIA MERCH s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje). Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující nejlépe tímto dokladem. Spolu s dokladem kupující uvede popis vady a také číslo účtu kam mám být případně vrácena kupní částka.

    

   1. Není-li uplatňovaná vada společností SILESIA MERCH s.r.o. uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník Prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace Kupujícího informovat o důvodech zamítnutí reklamace.

    

   1. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

    

   1. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

    

   1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti SILESIA MERCH s.r.o.